Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững

2 tháng 10, 2014

1. Năm thành lập: 2009

Trung tâm Đa dạng sinh học được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo Quyết định số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Sau đó, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững vào ngày 23 tháng 11 năm 2016 theo Quyết định số 3256/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Thu thập, lưu trữ, cập nhật, quản lý và chia sẻ thông tin về đa dạng sinh học ở Việt Nam. Giám định các loài động vật, thực vật rừng và côn trùng lâm nghiệp.

Nghiên cứu bảo tồn thực vật, động vật rừng; bệnh cây rừng; nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng; giải pháp nâng cao chất lượng rừng; quản lý lửa rừng ứng phó với biến đổi khí hậu​

Cung cấp các dịch vụ về khoa học công nghệ, quản lý Đa dạng sinh học, điều tra giám sát Đa dạng sinh học, kiểm định mẫu và giám định loài, dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động bảo tồn Đa dạng sinh học.

Thực hiện các đề tài, dự án về phân loại và bảo tồn động thực vật; bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học; dịch vụ môi trường; giáo dục môi trường; lâm sản ngoài gỗ; quản lý sâu bệnh hại;

Thành lập hệ thống mạng lưới thông tin về Đa dạng sinh học của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và mẫu vật với các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước.

Thiết lập khung chương trình hợp tác trao đổi cán bộ, giảng viên, thực tập sinh, sinh viên trong và ngoài nước về Đa dạng sinh học. Phối hợp với các Khoa, bộ môn giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các lĩnh vực Thực vật, Động vật, Côn trùng, Bệnh cây và Đa dạng sinh học, lâm sản ngoài gỗ, quản lý rừng đặc dụng cho các bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng liên quan đến Đa dạng sinh học cho các cấp học.

3 . Hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của Trung tâm

Cán bộ trung tâm tham gia giảng dạy cho bậc Đại học và sau đại học các lĩnh vực Thực vật rừng, động vật rừng, côn trùng rừng, bệnh cây rừng, bảo vệ thực vật, lâm sản ngoài gỗ, bảo tồn thực vật và quản lý rừng đặc dụng.

Trung tâm Đa dạng sinh học cung cấp các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên về các lĩnh vực: Nhận biết động vật rừng, nhận biết thực vật rừng, điều tra giám sát đa dạng sinh học, quản lý rừng đặc dụng, kỹ năng thu hái, xử lý và bảo quản tiêu bản, Kỹ thuật gây trồng lâm sản ngoài gỗ; Giáo dục bảo tồn dựa vào cộng đồng; Quản lý rừng bền vững, ứng dụng GIS trong quản lý đa dạng sinh học.

Trung tâm có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viên nghiên cứu, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước như: Trường đại học Leiden Hà Lan, Trung tâm đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan, Vườn thực vật Hoa Nam Trung quốc, Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Pháp, Viên nghiên cứu Lâm Nghiệp Malysia, Viện tiêu bản Thực vật Inđônêsia, Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Pháp (CIRAD), Đại học Greifswald, cộng hòa liên bang Đức; Đại học Seoul, Hàn Quốc…các tổ chức quốc tế như IUCN, WWF, GIZ, JICA… Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật; Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam; Viện điều tra quy hoạch rừng; Viện sinh học nhiệt đới; Cục bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Ban quản lý các dự án Lâm Nghiệp Vụ bảo tồn thiên nhiên, Cục Kiểm Lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Trung tâm đã hướng dẫn 33 học viên cao học đã bảo vệ thành công luân văn Thạc sĩ, hướng dẫn chính 3 Nghiên cứu sinh, hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh Trung Quốc. Ngoài ra Trung tâm còn tham dự rất nhiều các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật của Việt Namvà Quốc tế.

4. Đề tài/dự án nghiên cứu:

Cán bộ Trung tâm đã và đang chủ trì  nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước, đề tài hợp tác quốc tế, đề tài cấp bộ, đề tài cấp địa phương,  đề tài cấp cơ sở và nhiều đề tài cấp khoa, cấp bộ môn. Bên cạnh đó Trung tâm còn tham gia cộng tác nhiều đề tài các cấp.

5 . Nhân sự của Trung tâm

TS. VƯƠNG DUY HƯNG - Giám đốc Trung tâm

ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI - Phó Giám Đốc Trung tâm

ThS. NGUYỄN THỊ THU  

 ThS. PHAN ĐỨC LINH

ThS. HOÀNG THỊ TƯƠI

ThS. NGUYỄN HỮU CƯỜNG

ThS. PHAN VĂN DŨNG

ThS. BÙI ĐÌNH ĐỨC

KS. NGUYỄN VĂN LÝ

ThS. BÙI MAI HƯƠNG

ThS. BÙI XUÂN TRƯỜNG

KTV. TRẦN THỊ TÚ DƯỢC

KS. TRỊNH VĂN THÀNH

 

1

TS. VƯƠNG DUY HƯNG

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 

Năm sinh: 1978

Ngạch công chức: Giảng viên

 

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Email: duyhungfuv@gmail.com

Điện thoại: 01273.803.972

 

Môn học giảng dạy:

Đại học: Cây rừng, Thực vật rừng quý hiếm.

Cao học: Quản lý tài nguyên thực vật.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

Hướng nghiên cứu: Phân loại thực vật; Quản lý, bảo tồn tài nguyên thực vật; Điều tra giám sát đa dạng sinh học.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Biodiversity and distribution of Gymnosperm in Hoang Lien National Park, Vietnam, 2009. (Tóm tắt: Link)

Luận văn Tiến sỹ: Taxonomic Studies of Castanopsis (D. Don) Spach (Fagaceae) fromVietnam, 2014.

Bài báo:

Vuong Duy Hung, Studies on Fokienia hodginsii Community in Vietnam Hoanglien National Park, Journal of Anhui Agricultural sciences, No 9-2009, Page 4024 - 4028, 4031, ISSN 0517-6611.  Link

Vuong Duy Hung & Xia Nian He, Castanopsis gamblei (Fagaceae), A Newly Recorded Species from Vietnam, Journal of Tropical and Subtropical Botany, No 2-2014, Page 138 – 142, ISSN 1005-3395.  Link

Duy Hung Vuong & Nian-He Xia, Two new species in Castanopsis (Fagaceae) from Vietnam and their leaf cuticular features, Phytotaxa 186 (1): 029–041 (SCIE), 11-2014.  Link

Lý lịch khoa học: Link

2

ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1967

 

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: maiqltnr@yahoo.com.vn

iện thoại: 0988.183.227

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thực hành các môn học: Động vật rừng, Quản lý động vật hoang dã, Tài nguyên sinh vật.

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu Động vật hoang dã

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn thạc sĩ: Đặc điểm khu hệ thú và ảnh hưởng của con người đến tài nguyên thú khu bảo tồn Phong Nha - Kẻ Bảng - Quảng Bình, 1999. (Tóm tắt: Link)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Chiến si thi đua cấp cơ sở từ năm 2006 - 2014, Bằng khen cấp bộ 2013-2014

 

3

ThS. NGUYỄN THỊ THU  

Năm sinh: 1983

Ngạch công chức: Kỹ sư. Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Murdoch University, Australia.

Email: thu.nguyen.2k14@gmail.com; thunt@vfu.edu.vn

Công việc đảm nhận trước đây tại Trường Đại học Lâm nghiệpCán bộ nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ khoa học lâm nghiệp, cải thiện rừng và phát triển rừng bền vững. 

Hướng nghiên cứu: Phục hồi và cải thiện rừng; Các nhân tố ảnh hưởng đến thực vật rừng và đất rừng, cháy rừng và biến đổi khí hậu.

 

Công trình khoa học đã công bố:

International Journal

Pham T.T., Tagane S., Chhang P., Yahara T., Souladeth P., Nguyen T.T. (2017) Lagerstroemia  rufford, sp. nov. (Lythraceae), a new species from Cambodia and Vietnam. Acta Phytotax. Geobot. No. 68, Vol. 3, PP. 175–180. doi: 10.18942/apg.201705 https://www.jstage.jst.go.jp/article/apg/68/3/68_201705/_pdf

Nguyen, T.T., Pittock., J and Mguyen, B.H. (2017), ‘Integration of Ecosystem-based adaptation to climate change policies in Viet Nam', Climatic Change, Vol.142, No.1, pp. 97-111. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10584-017-1936-x.pdf

 

Vietnamse Journal

Pham T.T, Nguyen. T.T, Hoang T.L. (2017) Plant Diversity of Quang Truc Forest in DakNong Province, Vietnam. Journal of Forestry Science and Technology, No.2/2017, PP. 110-117, ISSN: 1859 – 3828, Ha Noi, Vietnam

http://vnuf.edu.vn/documents/454250/3382823/13.Pham%20Thanh%20Trang.pdf

Pham.T.T., Nguyen.T.T., Do.V.T., Nguyen T.N., Lo. V.T. (2017) New records of plant species for the flora of Muong La Natural reserve, Son La Province. Journal of Agriculture and Rural Development, No. 11, PP. 108-114, ISSN: 1859-4581, Ha Noi, Viet Nam.

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-so-2-2017-119/

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_03/16.pdf

Pham.T.T., Nguyen.T.T., Thoa, C.T. (2015), Study on natural distribution and regeneration characteristics of Mac Khen (Zanthoxylum Rhetsa (Roxb.) DC.) in Muong Nha Commune, Dien Bien district, Dien Bien Province. Journal of Forestry Science and Technology, Special issue November 2015, PP. 137-144, ISSN: 1859 – 3828, Ha Noi, Vietnam.

Hoang.V.S., Nguyen, T.T., Nguyen V.L., Bui D.D., Phan. V.D., Nguyen. H.C., Hoang. T.T., Phan.D.L. (2015) Assessment of Adaptation and Growth of Indigenous Tree species planted in Hung's King Temple National Forests. Journal of Forestry Science and Technology, Special issue November 2015, PP. 117-122, ISSN: 1859 – 3828, Ha Noi, Vietnam.

Pham.T.T, Bui. D.D, Nguyen. T.T. (2013) Study on morphological and anatomical characteristics of Truc Den (Phyllostachys Nigra Munro.) in Sa pa District, Lao cai Province. Journal of Forestry Science and Technology, No.1-2013, PP. 48-56, ISSN: 1859 – 3828, Ha Noi, Vietnam.

http://vnuf.edu.vn/documents/454250/1795399/8.Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Trang.pdf

Pham.T.T, Nguyen. T.T, Bui. D.D (2012), Study on soil characteristics where Phyllostachys Nigra Munro distributed in Sa Pa, Lao Cai. Vietnam Journal of Forest Science, No.3, PP. 2310-2316. ISSN 1859-0373. Ha Noi, Viet Nam.

http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2012/09/3-Dac-diem-dat-Truc-den-phan-bo.pdf

Pham.T.T, Nguyen. T.T (2011) Status of Bamboo and solutions to develop this resource in Van Mai Commune, Mai Chau District, Hoa Binh Province, Vietnam Journal of Forest Science, No.2, PP. 1782-1788. ISSN 1859-0373. Ha Noi, Viet Nam.

http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2011/06/3.Trang_.-tai-nguyen-tr-nua.pdf

Lý lịch khoa học: Link 

4

ThS. PHAN ĐỨC LINH                                                                                

Năm sinh: 1972

Ngạch công chức: Kỹ sư

 

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: phanduclinhch@yahoo.com

Điệnthoại: 01689.918.116                                                                                               

Hướng nghiên cứu: Động vật, Quản lý tài nguyên rừng

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và giải pháp bảo tồn loài Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đăk Nông, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học: 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013

5

ThS. NGUYỄN HỮU CƯỜNG 

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành . Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: huucuongn@yahoo.com

Điện thoại: 0975.241.525

Công việc đảm nhận: Cán bộ hướng dẫn thực hành, thực tập

Hướng nghiên cứu: Quản lý tài nguyên thực vật, Phân loại và bảo tồn thực vật

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đa dạng thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa, 2010

Bài báo:

Nghiên cứu đa dạng thực vật tại KBTTN Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa. Tập san: Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật, 2011. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & Thomas) tại xã San sả hồ thuộc VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu khoa học, 2006

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến các năm: 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

 

6

ThS. PHAN VĂN DŨNG 

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: phandungfuv@gmail.com

Điện thoại: 0915.256.389

Công việc đảm nhận: Phụ trách chính phòng tiêu bản thực vật, thu thập làm mới và xử lý tiêu bản thực vật, xây dựng dữ liệu thực vật.  Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga

Hướng nghiên cứu: Phân loại và Bảo tồn thực vật rừng, Quản lý tài nguyên rừng, lâm sản ngoài gỗ

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu phân loại các loài thuộc chi Táu (Vatica) và chi Sao (Hopea) thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Việt Nam, 2013. (Tóm tắt: Link)

Bài báo:

Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học công nghệ, 2011. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh hương ( Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học công nghệ lâm nghiệp, 2013. (Đồng tác giả)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong 10 năm liên tục: từ 2005 – 2014.

Đạt danh hiệu học viên giỏi năm học 2011 – 2013

 

7

KS . NGUYỄN VĂN LÝ  

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Xóm 8, Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội

Email: thienlyddsh@yahoo.com

Điện thoại: 0978.427.199

Công việc đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu

+Xây dựng cơ sở dữ liệu về thực vật rừng

+Làm tiêu bản thực vật, tiêu bản gỗ, tiêu bản côn trùng

+Phụ trách phòng tiêu bản gỗ, hoa quả

+Trợ giúp thực hành môn thực vật rừng

+Đi thực địa thu thập mẫu tiêu bản, chụp ảnh và thu thập thông tin phục vụ cho công việc được giao

 +Chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

Hướng nghiên cứu: Bảo tồn thực vật rừng, Phân loại thực vật; lâm sản ngoài gỗ; cây đô thị

- Phụ trách cách họ: Long não (Lauraceae), Thị (Ebenaceae), Đỗ quyên (Ericaceae), Bồ hòn (Sapindaceae).

- Nghiên cứu về cây có ích: cây thuốc, cây rau ăn.

- Nghiên cứu về cây rừng làm cảnh, cây xanh đô thị và cây có tác dụng đặc biệt.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong 4 năm: 2005; 2007; 2008; 2009.

 

8

KS. Trịnh Văn Thành

Năm sinh: 1988

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Tân Xuân, Xuân Mai, Hà Nội

Email: thanhvfu1234@gmail.com

Điện thoại: 0965.763.398

 

9

KTV. TRẦN THỊ TÚ DƯỢC  

Năm sinh: 1983


 

Ngạch công chức: Kỹ thuật viên

 

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: trantuduocvfu@gmail.com

Điện thoại: 0984.379.766

Công việc đảm nhận: Phục vụ thực hành các môn thuộc bộ môn thực vật rừng.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Lao động tiên tiến từ năm 2007 - 201

10

ThS . HOÀNG THỊ TƯƠI 

Năm sinh: 1979


 

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: tuoi_hoang2004@yahoo.com

Điện thoại: 01296.071.179

Công việc đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu

Hướng nghiên cứu: Động vật, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Du lịch sinh thái

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ếch nhái tại Khu BTTN Thượng Tiến, Hòa Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2009. (Đồng tác giả)

Hiện trạng phát triển du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Kinh tế sinh thái, 2009. (Đồng tác giả)

New country records of reptiles from Laos. Biodiversity Data Journal, 2013. (Đồng tác giả)

Đặc điểm sinh học và sinh thái loài Gà tiền mặt vàng trong điều kiện nhân nuôi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, 2013. (Đồng tác giả)

New records of amphibians from Thuong Tien Nature Reserve, Hoa Binh Province. Vietnam, Herpetology Notes, 2014. (Đồng tác giả)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học: (2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013).

 

11

ThS. BÙI MAI HƯƠNG 

Năm sinh: 1973


 

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: binhhuongkt@gmail.com

Điện thoại: 0987.311.352

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn THTT: Bệnh cây học, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Vi sinh vật môi trường, Sâu bệnh hại cây đô thị, Quản lý dịch hại tổng hợp.

Hướng nghiên cứu: Bệnh cây học, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Vi sinh vật môi trường, Sâu bệnh hại cây đô thị, Quản lý dịch hại tổng hợp.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu bệnh Khô đỏ lá thông tại một số khu vực trồng thông thuộc tỉnh Hoà Bình, 2004. (Tóm tắt: Link)

Bài báo:

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong phòng trừ sâu hại tre Điền trúc (Dendrocalamus latiflorus Munro) tại trung tâm giống Ba Vì – Hà Tây. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2007

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của bệnh khô lá Mây nếp (Calamus tetradactylus) tại công ty tư vấn đầu tư và phát triển Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2008.

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của bệnh khô lá Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Hook) tại công ty tư vấn đầu tư và phát triển Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2009

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của bệnh đốm lá Nhội (Bischofia trifoliata Roxb) tại núi Luốt – Trường đại học Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2010.

Nghiên cứu đặc điểm bệnh đốm lá Trám trắng (Canarium album Raeuschu) tại vườn ươm công ty tư vấn đầu tư và phát triển lâm nghiệp, Trường đại học Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2011.

Nghiên cứu tính đa dạng về hình thái, giải phẫu của các loài nấm mục gỗ tại vườn Quốc gia Ba Vì - Hà Nội. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp - Trường đại học Lâm nghiệp, 2012.

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của bệnh khô lá Cẩm lai vú. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp - Trường đại học Lâm nghiệp, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Đạt danh hiệu Lao động giỏi 8 năm liên tục, từ 2000-2007

Bằng khen Công đoàn ngành: "Giỏi việc nước đảm việc nhà 5 năm 2001 – 2005."

Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2007

Đạt danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2008-2011, 2013

 

 

ThS. BÙI ĐÌNH ĐỨC

Năm sinh: 1986


 

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành.Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga.

Địa chỉ: Số nhà 28, tổ 4 Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: ducbvtv1986@gmail.com

Điện thoại: 0978.686.922

Công việc đảm nhận: Cán bộ hướng dẫn thực hành, thực tập. Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga

Hướng nghiên cứu: Phân loại côn trùng, Bảo vệ thực vật, Quản lý cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Nghiên cứu đặc điểm đất đai tại khu vực nghiên cứu loài trúc đen (Phyllostachys nigra Munro) phân bố tạiSaPa – Lào Cai. Tạp chí KHLN, số 03, 2012. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh hương (Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại VQG Bến En – Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 01, 2012. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu đề xuất biện pháp vật lý cơ giới trong phòng trừ Sâu róm bốn túm lông (Dasychira axutha Collennette) hại thông tại Lộc Bình – Lạng Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 03, 2013. (Link)

Lý lịch khoa học: Link

 

 

ThS. BÙI XUÂN TRƯỜNG

Năm sinh: 1988

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: truongfuv88@gmail.com

Điện thoại: 0905.041.102

Công việc đảm nhận: Hướng dẫn thực hành môn: Côn trùng học, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Tài nguyên sinh vật

Hướng nghiên cứu: Côn trùng học, Côn trùng có ích.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu khu hệ bướm ngày (Rhopalocera) và đề xuất các giải pháp quản lý, 2013. (Tóm tắt: Link)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Lao động tiên tiến từ năm 2011 - 2014

   
  CÁN BỘ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM    
 

 

PGS.TS. HOÀNG VĂN SÂM

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, nguyên Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học

Năm sinh: 1977

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số nhà 29, tổ 1 Tân Xuân, Xuân Mai, Hà Nội

Email: hoangvsam@yahoo.com

Điện thoại: 0977.326.427

Môn học giảng dạy:

Đại học: Thực vật rừng, Phân loại thực vật, Quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Cao học: Quản lý rừng đặc dụng, Quản lý tài nguyên thực vật.

Tiến sĩ: Quản lý rừng đặc dụng.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ

Hướng nghiên cứu: Phân loại và bảo tồn thực vật, Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, Lâm sản ngoài gỗ, ABS.

Công trình khoa học đã công bố:

Sách:

Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees ofVietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species.LeidenUniversity. TheNetherlands

Hoang Van Sam, P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008. Plant Biodiversity in Ben En National Park,Vietnam. Agricultural Publishing House,Hanoi,Vietnam

Keßler, P.J.A., M.S. Appelhans & Hoang Van Sam (eds). 2009. Plant families of South-east Asia. Syllabus for master students inLeidenUniversity. (Bài giảng dành cho học viên cao học tại Đại học tổng hợpLeiden, Hà Lan).

Hoang Van Sam. 2009. Uses and conservation of plant diversity in Ben En National Park, Vietnam. National herbarium of theNetherlands, theNetherlands

Hoàng Văn Sâm. 2013. Kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Lào Cai và Điện Biên. Trong Triệu Văn Hùng (chủ biên) Sinh kế vùng cao- Một số phương pháp tiếp cận mới. Nhà Xuất bản nông nghiệp.

Bài báo quốc tế:

Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees ofVietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species. Blumea 49:201-349.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00001

Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2004. Revision of Annesijoa, Elateriospermum and the introduced species of Hevea in Malesia (Euphorbiaceae), Blumea 49: 425 - 440.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00007

Van Sam & P.C. van Welzen. 2005. Elateriospermum. In K. Chayamarit & P.C. van Welzen. Euphorbiaceae. In: K. Chayamarit & K. Larsen (eds), Flora of Thailand 8, 1: 254 - 255. Forest Herbarium,Bangkok,Thailand.

Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Annesijoa in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specA/AnnesijoaT.htm

Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Elateriospermum in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specE/ElateriospermumT.htm

Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Hevea in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specH/HeveaT.htm

Hoang Van Sam & H.P. Nooteboom. 2007. Ailanthus vietnamensis (Simaroubaceae). A new species fromVietnam. Blumea 52: 555 - 558.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2007/00000052/00000003/art00002

Hoang Van Sam, P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008a. Traditional medicinal plants in Ben En National Park, Vietnam. Blumea 53: 569 - 601

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2008/00000053/00000003/art00009

Hoang Van Sam P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008b. Uses and conservation of plant species in a National Park - a case study of Ben En,Vietnam. Economic Botany 62: 574 – 593

http://www.springerlink.com/content/k0n7547lr6851853/

Hoang Van Sam, P. Baas, P.J.A. Keßler, J.W.F. Slik, H. Ter Steege & N. Raes. 2011. Human and environmental influences on plant diversity and composition in Ben En National Park, Vietnam. Journal ofTropicalForest Science 23(3): 328–337

http://www.frim.gov.my/v1/jtfsonline/jtfs/v23n3/328-337.pdf

  Hoang Van Sam, Vu Van Dung, Xia Nanhe & Luu Hong Truong. 2013. A New species of Hopea (Dipterocarpaceae) fromVietnam. Global journal of Botanical science. 1.29-32.

http://savvysciencepublisher.com/downloads/gjbsv1n1a5/

Bài báo trong nước:

Hoàng Văn Sâm. 2008. Nghiên cứu bổ xung một loài Xâm Cánh mới- Xâm cánh Bến En Glyptopetalum sclerocarpum (Kurz) M.A Lawson (Celastraceae- Họ Dây Gối) cho hệ Thực vật Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp ViệtNam. Số 1: 526 - 529

Hoàng Văn Sâm. 2008. Nghiên cứu bổ xung một loài trong chi Đậu khấu – Myristica cho hệ Thực vật ViệtNam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp ViệtNam. Số 3: 683 - 686.

Hoàng Văn Sâm. 2009. Bổ xung một loài Đén mới- Đén Bến En Timonius arborea Elmer (Rubiaceae - Họ Cà Phê) cho hệ Thực vật ViệtNam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 11: 23-33.

Hoàng Văn Sâm. 2009. Lịch sử và xu hướng phân loại học Thực vật thế giới. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 2: 51-54

Hoàng Văn Sâm. 2010. Nghiên cứu sự khác nhau trong quan điểm phân loại giữa APG III với các hệ thống phân loại của ArmenTakhtajan. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 1: 64-66

Hoàng Văn Sâm. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng tập đoàn cây gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp. Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 14. 100-103

Hoàng Văn Sâm & Xia Nianhe. 2011. Nghiên cứu xây dựng khóa tra các chi thuộc Họ Dầu – Dipterocarpaceae tại ViệtNam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 11: 111-114.

Hoàng Văn Sâm & Phùng Văn Khoa. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân trong sử dụng rau rừng tại hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 14: 96-100

Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Hữu Cường. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 860-864

Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Thị Lương. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân địa phương trong sử dụng rau rừng tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 1276-1280

Vũ Quang Nam, Xia Nian-He, Hoàng Văn Sâm & Phan Minh Sáng. 2011. Bổ xung loài Michelia macclurei Dandy (Họ Mộc Lan – Magnoliaceae) cho hệ thực vật ViệtNam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 220-222

Vũ Quang Nam, Xia Nian-He, Jacinto C. Regalado & Hoàng Văn Sâm. 2011. The taxonomy and conservation status of Michelia balansae (Aug. DC.) Dandy (Magnoliaceae) inVietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 757-762

Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Việt Bách & Phạm Hoàng Phi. 2012. Hệ thực vật khu bảo tồn Phong Quang, tỉnh Hà Giang.Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp, Số 1. 58-64

Hoang Van Sam. 2012. Traiditional kowledge of Muong and Dao ethnic minority groups on medicinal plants inBaViNational Park.Vietnam. Journal of Biology. Vol. 32. 87-90

Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Văn Quyết. 2012. Đặc điểm hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 8: 85-89

Vũ Quang Nam, Hoàng Văn Sâm. 2012. Đặc điểm hình thái và phân loại các loài của chi Miên mộc (Kmeria) thuộc học Mộc Lan (Magnoliaceae). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 12: 89-95

Hoàng Văn Sâm. 2012. Nghiên cứu phân loại và bảo tồn loài Vân sam Phansipăng (Abies delavayi Franch. subsp. fansipanensis (Q.P.Xiang, L.K.Fu & Nan Li) Rushforth). Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 42+43. 3-6

Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Thị Kim Phượng. 2012. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 2: 91-95

Hoàng Văn Sâm, 2013. Nghiên cứu bổ xung một loài sao mới – Sao đá Phong Nha (Hopea exalata W.T.Lin, Y.Y. Yang & Q.S. Hsue) họ Dầu – Diptercarpaceae cho hệ thực vật Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 10. 94-98

Hoàng Văn Sâm, 2013. Hệ thực vật thân gỗ bản địa rừng quốc gia Đền Hùng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 1. 96-100

Hoàng Văn Sâm, Trần Đức Dũng. 2013. Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài ngành thực vật trần (Gymnosperm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Nghệ An. Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp Số 1. 40-47

Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Trọng Quyền. 2013. Thành phần loài và hiện trạng bảo tồn các loài thực vật Hạt trần rừng Pha Phanh, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 5. 88-93

Đinh Thị Hoa, Nguyễn Lương Thiện & Hoàng Văn Sâm. 2014. Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài ngành thực vật trần (Gymnosperm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, Sơn La. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 15. 109-115

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013.

Danh hiệu giảng viên giỏi (liên tục từ năm 2009 đến nay)

Tài năng khoa học toàn quốc trẻ được tuyên dương năm 2012

Đảng viên tiêu biểu xuất sắc Thủ đô Hà Nội năm 2010, 2012 vì có thành tích trong nghiên cứu khoa học

Giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2011 (một trong 10 thanh niên có thành tích xuất sắc toàn quốc về nghiên cứu khoa học)

Huy hiệu "Tuổi trẻ sang tạo" của Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Giải thưởng Sao tháng giêng dành cho Nghiên cứu sinh Việt Nam xuất sắc tại nước ngoài vì có thành tích nghiên cứu khoa học

Bằng khen Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan về thành tích học tập và nghiên cứu khoa học

Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đạo tạo về nghiên cứu khoa học

Bằng khen của chủ tịch quỹ VIFOTEC về nghiên cứu khoa học.

   

   

6 . Các công trình khoa học tiêu biểu của Trung tâm:

7 . Các tư liệu hình ảnh của Trung tâm:

 

 TS. Hoàng Văn Sâm nhận Giấy chứng nhận chức danh PGS chuyên ngành Lâm nghiệp

 

Đánh giá trữ lượng các bon rừng

làm việc với người dân địa phương 

 


Chia sẻ