NCS. Trần Tuấn Kha bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

4 tháng 3, 2016
gày 17/6/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Tuấn Kha với đề tài: "Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh thái học các loài thuộc bộ nấm Lỗ (Polyporales) làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học Nấm lớn ở vườn Quốc gia Ba Vì". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Quang Thu và GS.TS Nguyễn Thế Nhã.
 
 
 
Luận án đã cung cấp nhiều dẫn liệu khoa học mới về đặc điểm sinh thái học của một số loài nấm Lỗ hiện có trên khu vực nghiên cứu nói riêng và một số vườn Quốc gia có các loài nấm phân bố nói chung. Luận án là công trình đầu tiên được công bố về số loài Nấm lỗ tại một vườn Quốc gia trên miền Bắc Việt Nam, trong đó có 15 loài mới được công bố đầu tiên ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ của NCS Trần Tuấn Kha đã sử dụng các công thức toán học về sai dị, chỉ số phong phú, chỉ số đồng đều, chỉ số đa dạng  để xác định sự đa dạng sinh học nấm Lỗ; Cung cấp thông tin về một số loài nấm Lỗ hiện có ở Ba Vì có thể nuôi trồng để làm thuốc chữa bệnh, đồng thời đưa ra danh lục 29 loài nấm ở vườn Quốc gia Ba Vì cần được bảo tồn. Luận án đã bước đầu đề xuất các giải pháp bảo tồn tính đa dạng  sinh học nấm Lớn ở Việt Nam.
 
Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Trần Tuấn Kha là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận rằng Luận án "Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh thái học các loài thuộc bộ nấm Lỗ (Polyporales) làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học nấm Lớn ở  vườn Quốc gia Ba Vì" đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh;  Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 06/06. Nghiên cứu sinh Trần Tuấn Kha xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Trần Tuấn Kha.
 
Lãnh đạo Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường cũng đã đến dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trần Tuấn Khoa. PGS.TS Phùng Văn Khoa đã có bài phát biểu chúc mừng NCS Trần Tuấn Kha đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ của mình.
 
 
 
Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trần Tuấn Kha

Chia sẻ
Hiển thị 414 - 414 of 417 kết quả.
của 417