TS. Vũ Huy Định

17 tháng 8, 2020
Giảng viên chính; Trưởng Bộ môn Hoá học; Số điện thoại: 0985910858; Email: vuhuydinh@vnuf.edu.vn; vuhuydinh@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TS. VŨ HUY ĐỊNH              

Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính

Đơn vị công tác: Bộ môn Hóa học, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0985910858

Email: vuhuydinh@vnuf.edu.vn; vuhuydinh@gmail.com

Orcid : 0000-0003-1630-2188

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới ứng dụng xử lý môi trường; Nghiên cứu phương pháp tổng hợp các hợp chất hữu cơ; Nghiên cứu phương pháp xử lý và phân tích môi trường; Chiết tách và phân tích cấu trúc các hợp chất thiên nhiên; Nghiên cứu biến tính polymer ứng dụng trong sản xuất đồ gỗ.

3. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Đặng Thị Thúy Hạt, Trần Thị Thanh Thủy, Trần Thị Phương, Đặng Thế Anh, Nguyễn Vân Hương, Nguyễn Thị Yến, Vũ Huy Định; Nghiên cứu hàm lượng chất dinh dưỡng trong một số loại rau củ sau sấy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2022(1), 75-81, 2022. https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.2022.1.075-081

2. Hoang-Van Tran, Huy-Dinh Vu, Jérôme Graton, Denis Jacquemin, Jacques Renault, Philippe Uriac; Synthesis of heterocyclic enamine-zinc complexes as precursors of stereocontrolled substitution of nitrogen α-position, Tetrahedron Letters, Volume 61, Issue 44, Pages 152405, September 2020. DOI: 10.1016/j.tetlet.2020.152405

3Huy-Dinh Vu, Jacques Renault, Thierry Roisnel, Philippe Uriac; Chirality in gold(III) homodimeric complexes, Tetrahedron Letters, Volume 61, Issue 39, Pages 152323, September 2020. DOI: 10.1016/j.tetlet.2020.152323

4. Vũ Huy Định, Đặng Thị Thơm, Đặng Thế Anh, Nghiên cứu sử dụng đá ong biến tính trong quá trình Fenton dị thể để xử lý chất nhuộm màu, Science & Technology Development Journal - Science of The Earth & Environment, 3(2), 56-65, 2019. DOI:10.32508/stdjsee.v3i2.465

5. Vũ Huy Định, Đặng Thị Thuý Hạt, Nguyễn Vân Hương, Phạm Hải Nam, Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn LaJournal of Forest Science and Technology, Volume 2019, Issue 4, pages 90-98, 2019.

6. Vũ Huy Định, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Thị Thanh Thuỷ, Đặng Thế Anh, Nghiên cứu biến tính một số vật liệu tự nhiên sử dụng cho quá trình Fenton dị thể, phân hủy phẩm màu hữu cơ, Journal of Forest Science and Technology, Volume 2018, Issue 4, pages 58-65,2018. 

7. Huy-Dinh Vu, Christelle Bouvry, Jacques Renault, Arnaud Bondon, Fabian Lambert, Thierry Roisnel, Philippe Uriac, Reactivity of 5-alkynyl-3,4-dihydro-2H-pyrroles with Au(III): Route to vinylgold(III) complexes, aurocycles by cyclisation of these complexes and ML complexes, Journal of Organometallic Chemistry, Volume 2019, Issue 897, pages 228-235, 2019. DOI:10.1016/j.jorganchem.2019.07.014

8. Huy-Dinh Vu, Jacques Renault, Thierry Roisnel, Nicolas Gouault, Philippe Uriac, Synthesis of 3-substituted indolizidines from amino-ynones derivatives, Tetrahedron Letters, Volume 57, Issues 27–28,  Pages 3036–3038, July 2016. DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.05.108

9Huy-Dinh Vu, Jacques Renault, Thierry Roisnel, Clémence Robert, Philippe Jéhan, Nicolas Gouault, Philippe Uriac, Reactivity of N-Boc-Protected Amino-Ynones in the Presence of Zinc Chloride: Formation of Acetylenic Cyclic Imines and Their Palladium Complexes, European Journal of Organic Chemistry, Volume 2015, Issue 22, August 2015, Pages 4868–4875, 2015. DOI: 10.1002/ejoc.201500569

10. Huy-Dinh Vu, Jacques Renault, Thierry Roisnel, Nicolas Gouault, Philippe Uriac Methanesulfonic Acid Mediated Cyclization and Meyer-Schuster Rearrangement of γ-Amino-ynones: Access to Enantiopure Pyrrolidine Exocyclic Vinylogous Amides, European Journal of Organic Chemistry, Volume 2014, Issue 21, July 2014, Pages 4506–4514. DOI: 10.1002/ejoc.201402336 

11. Huy-Dinh Vu, Jacques Renault, Loïc Toupet, Philippe Uriac, Nicolas Gouault From Aspartic Acid to Dihydropyridone 2-Carboxylates: Access to Enantiopure 6-Substituted 4-Oxo and 4-Hydroxypipecolic Acid Derivatives, European Journal of Organic Chemistry, Volume 2013, Issue 29, October 2013, Pages 6677–6686. DOI:10.1002/ejoc.201300812.


Chia sẻ