Ths. Phan Đức Linh

17 tháng 8, 2020
Số điện thoại : 0389918116; Email: phanduclinhvfu@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:          PHAN ĐỨC LINH                        Giới tính : Nam 

Năm sinh: 1972

Ngạch công chức/viên chức: Kỹ sư

Chức vụ: Không

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Trung tâm Đa dạng sinh học & Quản lý rừng bền vững; Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Số điện thoại : 0389918116                

Email: phanduclinhvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1996, Kỹ sư, Khoa Lâm sinh tổng hợp, Trường Đại học Lâm nghiệp

2014, Thạc sĩ, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1996-2006 Cán bộ phòng khoa học, Vườn quốc gia Pù Mát – Nghệ An

2006 – 2009 PGĐ Trung tâm nghiên cứu, cứu hộ và phát triển động vật hoang dã, Viện sinh thái rừng và Môi trường-Trường Đại học Lâm nghiệp

2010 – 2015 Trung tâm ĐDSH - Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường - ĐHLN

2016 - đến nay Trung tâm ĐDSH & QLRBV - Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường - Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Lớp chim

5. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA 

5.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Cấp Quốc gia

Lựa chọn tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước

Cấp bộ

- Quy hoạch bảo tồn và phát triển động vật hoang dã trên toàn quốc

- Nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi Dúi má đào (Rhizomys sumatrensis Raffles, 1821), Dúi mốc (Rhizomys pruinosus Blyth, 1851) thương phẩm phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình

- Nghiên cứu động thái rừng núi Nuốt Trường Đại học lâm nghiệp

- Tư liệu hóa hệ thống mẫu tiêu bản động vật tại Trung tâm đa dạng sinh học Trương Đại học Lâm nghiệp

            Cấp tỉnh

Tư vấn xây dựng dự án quy hoạch thuộc dự án: Quy hoạch bảo tồn, phát triển bền vững rừng đặc dụng Hang Kia-Pà Cò, Phu Canh, Thượng Tiến, Ngọc Sơn-Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

            Cấp cơ sở

- Tư liệu hóa hệ thống mẫu tiêu bản động vật tại Trung tâm đa dạng sinh học Trương Đại học Lâm nghiệp

- Tư liệu hóa hệ thống tiêu bản phân lớp Ngọc Lan và Sau Sau tại TTĐDSH, Trường Đại học Lâm nghiệp

- Xây dựng cơ sở dự liệu Đa dạng sinh học Việt Nam

- Nghiên cứu bảo tồn loài Trúc vuông (Chimonobambusa quadrangularis (Fenzl) Makino) tại tỉnh Bắc Kạn

- Xây dựng bộ tiêu bản thực vật thu thập tại đảo Cát Bà – Hải Phòng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường Đại học Lâm


Chia sẻ