Sinh hoạt học thuật với giáo sư Jim Barborak, Hoa Kỳ về “ Cơ hội và thách thức trong quản lý các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn ở Việt Nam” 6 tháng 2, 2015

Buổi sáng ngày 5 tháng 2 năm 2015 đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật về “ Cơ hội và thách thức trong quản lý các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn ở Việt Nam” do Giáo sư Jim Barborak - Giám đốc trung tâm...

Đọc tiếp
Cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Việt Nam 13 tháng 11, 2014

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học cũng như đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn. Dữ liệu đa dạng sinh học được xây dựng và lưu trữ tại...

Đọc tiếp