TS. Nguyễn Đắc Mạnh 17 tháng 8, 2020

Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững; Giảng viên; Số điện thoại : 0912977442; Email: manhfuv@gmail.com; hoặc manhdvr@yahoo.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai 17 tháng 8, 2020

Kỹ sư Hướng dẫn thưc hành; Phó Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững; Số điện thoại: 0988183227; Email: maintt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Bùi Mai Hương 17 tháng 8, 2020

Kỹ sư Hướng dẫn thực hành; Số điện thoại: 0987311352; Email: binhhuongkt@gmai.com

Đọc tiếp
Ths. Phan Đức Linh 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại : 0389918116; Email: phanduclinhvfu@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Văn Lý 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: 0978427199; Email: thienlyddsh@yahoo.com

Đọc tiếp
KS. Bùi Xuân Trường 17 tháng 8, 2020

Kỹ sư Hướng dẫn thực hành; Số điện thoại: 0905041102; Email: truongfuv88@gmail.com

Đọc tiếp
KS. Trần Thị Tú Dược 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: 0981281583; Email: trantuduocvfu@gmail.com

Đọc tiếp
KS. Trịnh Văn Thành 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: 0978.26.12.88; Email: thanhtv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp