KS. Bùi Xuân Trường

17 tháng 8, 2020
Kỹ sư Hướng dẫn thực hành; Số điện thoại: 0905041102; Email: truongfuv88@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Bùi Xuân Trường  Giới tính: Nam

Năm sinh: 1988

Ngạch giảng viên: Kỹ sư HDTH

Học vị: Kỹ sư

Ngoại Ngữ: Tiếng anh

Đơn vị công tác: Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững

Số điện thoại: 0905041102

Email: truongfuv88@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2010, Kỹ sư, Quản lý tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp
  • 3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC   
  •  2011 - 2017: Hướng dẫn thực hành, Trung tâm thí nghiệm thực hành, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp.
  • Từ 2017 đến nay: Hướng dẫn thực hành, Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường,Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học

Hướng dẫn thực hành các môn học: Côn trùng học, Sâu hại cây đô thị, tài nguyên sinh vật, Côn trùng có ích, Quản lý dịch hại tổng hợp, Bảo vệ thực vật.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

            Các loài côn trùng thiên địch, dịch hại tổng hợp.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

  • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu đặc điểm một số loài bướm ngày (Rhopalocera) tại khu vực Núi Luốt trường Đại học Lâm nghiệp phục vụ công tác gây nuôi, Đề tài cấp Trường ĐHLN, Năm 2017

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Le Bao Thanh, Bui Xuan Truong,Initial data on the composition of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Thuong Tien nature reseve, Hoa Binh province. Journal of Forestry science and technology. Year 2016.

2. Lê Bảo Thanh, Hoàng Thị Hằng, Bùi Xuân Trường, Hoàng Văn Thập, Kết quả nghiên cứu thành phần bướm ngày (Lepidoptera, Rhopalocera) tại Vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng, Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, số 6, 2018.

[1] Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì và tham gia: Kê khai theo theo mẫu: đề tài sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm bắt đầu thực hiện (Cấp Quốc Gia/cấp Bộ/cấp tỉnh, thành phố/cơ sở).

[2] Bài báo, báo cáo khoa học:  Kê khai theo mẫu; In đậm tên người khai LLKH, bài báo sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm công bố; Sắp xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu rồi đến các ngôn ngữ khác


Chia sẻ