Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai

17 tháng 8, 2020
Kỹ sư Hướng dẫn thưc hành; Phó Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững; Số điện thoại: 0988183227; Email: maintt@vnuf.edu.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Tuyết Mai                        Giới tính: Nữ

Năm sinh: 14/02/1967

Ngạch: Kỹ Sư HDTH

Chức vụ: Phó giám đốc TT

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Trung tâm ĐDSH QLRBV

Số điện thoại:  0988183227

Email: maintt@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 1989, Đại học, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm Nghiệp
  • 1999, Cao học, Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm Nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  •   12/1989-01/1991: Phụ trách kỹ thuật, Trung tâm thực nghiệm Lâm nghiệp Sơn Tây - Đại học Lâm Nghiệp
  • 01/1991-06/1995: Kỹ sư hướng dẫn thực hành, Bộ môn bảo vệ môi trường - khoa Lâm học - Đại học Lâm Nghiệp
  • 07/1995-06/2007: Kỹ sư hướng dẫn thực hành, Bộ môn Động vật rừng - khoa QLBVR- Đại học Lâm Nghiệp
  • 07/2007-12/2016: Phó giám đốc TTTN&TH, Kỹ sư hướng dẫn thực hành, Trung tâm TN&TH -  Khoa QLTNR&MT – Đại học Lâm Nghiệp
  • 01/2017  đến nay: Phó giám đốc TTĐDSH&QLRBV, Kỹ sư hướng dẫn thực hành, Trung tâm ĐDSH&QLRBV

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học : Động vật hoang dã

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

          Động vật hoang dã, nhân nuôi động vật hoang dã

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

  • Cấp Cơ sở:

1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật chăn nuôi loài Don (Atherurus macrourus Linnaeus, 1758)", Đề tài cấp trường ĐHLN, 2006-2007.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

  • Cấp Bộ:

1. Đề án " Duy trì nâng cấp bảo tàng tiêu bản sinh vật rừng năm 2019", Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Nghiên cứu thành phần và khẩu phần ăn của loài gà lôi lam đuôi trắng (Lophura hatinhensis) trong điều kiện nuôi nhốt, 2008

2.Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nhân nuôi gà lôi trắng (Lophura nycthemera nycthemera), 2009

3.Nghiên cứu thành phần thức ăn của Cầy mực (Arctictis binturong), 2010

4.Nghiên cứu thành phần thức ăn của một số loài chim trĩ (Phasianidae) tại xí nghiệp chăn nuôi Động vật Cầu Diễn - Hà Nội, 2011

5.Đặc điểm khu hệ thú Vườn quốc gia Ba Vì - Hà Nội, 2012

B. Quốc tế: Không

7.2. SÁCH [3] : Không

[1] Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì và tham gia: Kê khai theo theo mẫu: đề tài sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm bắt đầu thực hiện (Cấp Quốc Gia/cấp Bộ/cấp tỉnh, thành phố/cơ sở).

[2] Bài báo, báo cáo khoa học:  Kê khai theo mẫu; In đậm tên người khai LLKH, bài báo sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm công bố; Sắp xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu rồi đến các ngôn ngữ khác

[3] Giáo trình, Sách chuyên khảo, sách tham khảo: giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm xuất bản. In đậm tên người khai LLKH; có hơn 3 tác giả chỉ ghi tên tác giả chính và tên người khai LLKH "và các cộng sự"(bài báo trong nước)/"et.al" (bài báo quốc tế).


Chia sẻ