KS. Trần Thị Tú Dược

17 tháng 8, 2020
Số điện thoại: 0981281583; Email: trantuduocvfu@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Trần Thị Tú Dược            Giới tính: Nữ

Năm sinh: 01/05/1983

Ngạch: Kỹ Sư

Chức vụ: Không

Học vị: Kỹ sư

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B1

Đơn vị công tác: Trung tâm DDSH&QLRBV, Khoa Quản lý TNR&MT

Số điện thoại:  0981281583

Email: trantuduocvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2003, Kỹ thuật viên, Lâm sinh, Trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
  •  2014, Kỹ sư, Quản lý tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm Nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  •  2004- 2005, Kỹ thuật viên, Công ty tư vấn đầu tư PTNL - Trường Đại học Lâm
  •  2005- 2007, Kỹ thuật viên tại Viện sinh thái rừng& Môi trường- Trường Đại học Lâm Nghiệp
  •   2007- nay: Kỹ sư, Khoa QLTNR& MT, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY: Không

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Quản lý tiêu bản và nghiên cứu thực vật rừng

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì: Không

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

  • Cấp Bộ:

1. Duy trì nâng cấp bảo tàng tiêu bản sinh vật rừng năm 2019, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019.

  • Cấp cơ sở:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu loài bướm ngày tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn- Phú Thọ, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015.

2. Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của các loài lá kim tại khu bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung- Đắc Nông, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016.

3. Xây dựng bộ tiêu bản thực vật thu thập tại đảo Cát Bà- Hải Phòng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lâm Nghiệp, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016.

4. Xây dựng bộ tiêu bản thực vật thuộc họ đậu, họ thầu dầu, họ re, họ dâu tằm ở rừng thực nghiệm Núi Luốt - Trường Đại học Lâm Nghiệp, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2017.

[1] Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì và tham gia: Kê khai theo theo mẫu: đề tài sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm bắt đầu thực hiện (Cấp Quốc Gia/cấp Bộ/cấp tỉnh, thành phố/cơ sở).


Chia sẻ