TS. Nguyễn Hữu Cường

31 tháng 3, 2022

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:          NGUYỄN HỮU CƯỜNG                        Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1982

Ngạch viên chức: (V.05.02.07)

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga

Đơn vị công tác: Trung tâm Đa dạng sinh học & Quản lý rừng bền vững - Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0975 241 525                

Email: nguyenhuucuong.tvr@gmail.com; hoặc huucuongtvr@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2003-2007, Kỹ sư ngành Quản lý bảo vệ (hệ Chính quy), Trường Đại học Lâm nghiệp 

2007-2010, Thạc sĩ ngành Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng (hệ Chính quy không tập trung), Trường Đại học Lâm nghiệp

2016-2021, Tiến sĩ sinh học, Trường Đại học Kỹ thuật Lâm Nghiệp Xanh- Petecbua, Liên Bang Nga.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 03.2008 đến 09.2009: Giảng dạy thực hành, thực tập tại Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Từ 09.2009 đến nay: Giảng dạy thực hành, thực tập tại Trung tâm Đa dạng sinh học & Quản lý rừng bền vững; Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Phân loại và bảo tồn thực vật; Bảo tồn đa dạng sinh học; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

5. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA 

5.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc tế
 1. Analysis of the roles of gender in phanting rattans for forest enrichment in Doan Ket hamlet – Phuc Tien commune – Kỳ Sơn district – Hòa Binh province (01/10/2006 – 01/10/2007) do Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế (International Tropical Timber Organization) tài trợ.
 2. Conservation of Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. (Pinaceae) in Vietnam (01/2012 – 01/2013) do Quỹ bảo tồn quốc tế (Rufford) tài trợ.
 • Cấp Cơ sở

   1. Nghiên cứu đặc điểm  phân bố 1 số loài cây họ Hoàng đàn (Cupressaceae) tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. 04/2011 – 12/2011

 • Cấp Khoa

   1. Đánh giá hiện trạng các loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) được trồng tại rừng thực nghiệm, trường Đại học Lâm nghiệp. 10/2010 – 04/2011

5.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc tế
 1.  "The Vascular Plants of Eurasia: the systematics, flora and plant resources", code: АААА-А19-119031290052-1. The institutional research project of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences (2019-2024).
 2. "The assessment of orchids (Orchidaceae) in Vietnam and their conservation status", code: A21-54-54001.  The Russian Foundation for Basic Research (2021-2022).
 3. "Inventory, taxonomy and geography of the orchids (Orchidaceae) of Vietnam", code: A20-04-00339. The Russian Foundation for Basic Research (2020-2022).
 • Cấp Nhà nước
 1. Nghiên cứu hệ thống phân loại và bảo tồn các loài cây thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Việt Nam (12/2010 - 11/2013)
 2. Nghiên cứu trồng thử ngiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng theo các vùng miền tại rừng Quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. 2011-2014.
 • Cấp Bộ
 1. Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai. 08/2009 - 12/2011.
 2. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây nguy cấp, quý, hiếm vùng Tây Bắc. 01/2010-12/2012.
 3. Khai thác và phát triển nguồn gen loài Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis longifolia Craib.) và Củ dòm (Stephania dielsiana Y.C.Wu). 2012-2014.
 • Cấp Tỉnh
 1. Điều tra phân bố đặc tính sinh thái các loài cây hạt trần làm cơ sở lập kế hoạch bảo tồn tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An. 2016-2017
 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học; điều tra, lập danh lục khu hệ động, thực vật rừng khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm nam động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 2015-2016.
 3. Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật học, sinh thái học của 6 loài hạt trần quý, hiếm; thử nghiệm gây trồng loài Thông đỏ đá vôi, Đỉnh tùng phục vụ công tác bảo tồn bền vững tại Khu Bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 2014-2015.
 • Cấp Cơ sỡ
 1. Xây dựng mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tại Vườn sưu tập trường Đại học Lâm nghiệp. 01.2008-05.2010
 2. Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm Nghiệp. 2011-2013.

6. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (Bài báo, báo cáo khoa học, hội thảo khoa học,…)

 • BÀI BÁO

A. Trong nước

 1. Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Hữu Cường (2011) "Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại KBTTN Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa" Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 4, (2011): 860–864.
 2. Nguyễn Hữu Cường (2013) "Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & Thomas) tại xã San sả hồ thuộc VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai". Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 2–2013: 17–22.
 3. Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Lý, Bùi Đình Đức, Phan Văn Dũng, Nguyễn Hữu Cường, Hoàng Thị Tươi, Phan Đức Linh, Tạ Đưc Hồng (2015) "Đánh giá khả năng thích ứng và sinh trưởng của một số loài cây bản địa được trồng tại Rừng quốc gia Đền Hùng". Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp và công nghệ,  số 4–2015: 117–122.
 4. Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Chính, Trương Văn Vinh, Nguyễn Văn Lý (2017) "Hiện trạng và đề xuất kế hoạch giám sát hai loài thực vật quý hiếm Nghiến (Excentrodendron tonkinense)  và Trai lí (Garcinia fagracoides) tại khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hoá". Tạp chí NN&PTNT, số 12–2017: 125–129.

B. Quốc tế

 1. CUONG HUU NGUYEN, LEONID V. AVERYANOV & FANG WEN (2019) "Hemiboea thanhhoensis (Gesneriaceae), a new species from northern Vietnam". PHYTOTAXA 414 (3): 146–150; https://doi.org/10.11646/phytotaxa.414.3.3 (corresponding author)
 2. Cuong Huu Nguyen, L Averyanov, A Egorov and Doi The Bui (2020) "CONSERVATION STATUS OF CONIFERS IN NAM DONG CONSERVATION AREA (THANH HOA PROVINCE, NORTHERN VIETNAM). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 574 (2020) 012012; doi:10.1088/1755-1315/574/1/012012 (corresponding author)
 3. Cuong Huu Nguyen, L Averyanov and A Egorov (2020) "The diversity of dicotyledonous edible plants in Nam Dong Conservation Area, Thanh Hoa Province, northern Vietnam". IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 574 (2020) 012013; doi:10.1088/1755-1315/574/1/012013 (corresponding author)
 4. Phan Thanh Quyet, A V Lyubimoff, Nguyen Huu Cuong and L K Vu (2020) "Application of remote sensing analysis of the surface temperature for management and evaluation the state of environment in Pushkin town, Saint-Petersburg city, Russia". IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 574 (2020) 012066; doi:10.1088/1755-1315/574/1/012066 (co-author)
 5. Nguyen Huu Cuong, L Averyanov, A Egorov (2021) "Protected plant species in Nam Dong conservation area (Thanh Hoa province, Northern Vietnam)". Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2021, is. 234, pp. 118–133 (in Russian with English summary).
 6. Cuong Huu Nguyen, Ly Van Nguyen, Khang Sinh Nguyen, Alexander A. Egorov, Leonid V. Averyanov (2021) "Hemiboea chanii (Gesneriaceae), a new species from limestone areas of northern Vietnam". PHYTOKEYS 183: 108-114; doi: 10.3897/phytokeys.183.69180 (corresponding author)
 7. Cuong Huu Nguyen, L. V. Averyanov, A. A. Egorov, and Ly Van Nguyen (2021) "IMPATIENS MONTICOLA (BALSAMINACEAE), A NEWLY RECORDED SPECIES FOR THE FLORA OF VIETNAM". Botanicheskii Zhurnal 106 (10): 1036-1040; DOI: 10.31857/S0006813621100082 (corresponding author)
 8. Cuong Huu Nguyen, L Averyanov, A Egorov, Doi The Bui and Quyet Thanh Phan (2021) "Traditional knowledge on non-medicinal plants used by the tribal people in Nam Dong Commune, Quan Hoa district, Thanh Hoa provice, nothern Vietnam". IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 876 (2021) 012053; doi:10.1088/1755-1315/876/1/012053 (corresponding author)
 9. Cuong Huu Nguyen, L Averyanov, A Egorov, Chinh Van Nguyen and Thanh Trung Tran (2021) "Edible wild plants in the flora of Pu Luong Nature Reserve, Thanh Hoa Province, northern Vietnam". IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 876 (2021) 012054; doi:10.1088/1755-1315/876/1/012054 (corresponding author)
 • HỘI THẢO KHOA HỌC
 1.  Nguyen Huu Cuong, L Averyanov (2020) "Experience in the use of food plants in the homesteads in the mountainous regions of the north of Vietnam (for example, the village of Lo, Nam Dong commune, Quan Hoa district, Thanh Hoa province). Biological diversity: study, conservation, restoration, management. The collection includes materials of the II International Scientific and Practical Conference, Kerch, May 27-30, 2020: 639–642. (corresponding author)
 2. Cuong Huu Nguyen, Egorov Alexandr A., Phan Thanh Quyet, Nguyen Quynh Trang (2020) "Rare and protected plants of Nam Dong Nature Reserve (Thanh Hoa province, northern Vietnam)". Materials conference of Young Scientists. St.Petersburg State Forest Technical University, SPb.:Publishing house "SINEL", November 11-12, 2020: 40–42. (corresponding author)
 3. Cuong Huu Nguyen, Egorov Alexandr A., Nguyen Van Ly (2020) "The diversity of monocots edible plants in Nam Dong nature reserve (Thanh Hoa province, northern Vietnam)". Materials conference of Young Scientists. St.Petersburg State Forest Technical University, SPb.:Publishing house "SINEL", November 11-12, 2020: 46–48. (corresponding author)
 4. Doan Thi Nga, Neshatayev V. Yu., Cuong Huu Nguyen (2020) "Forest medicinal plants of the Leningrad region, applied in different types of medicine". Materials conference of Young Scientists. St.Petersburg State Forest Technical University, SPb.:Publishing house "SINEL", November 11-12, 2020: 48–51.(co-author)
 5. Cuong Huu Nguyen, Egorov Alexandr A., Doan Thi Nga (2020) "Xa đen (Ehretia asperula Zoll. & Moritzi) – A valuable medicinal plant of Vietnam". Materials conference of Young Scientists. St.Petersburg State Forest Technical University, SPb.:Publishing house "SINEL", November 11-12, 2020: 54–56. (corresponding author)
 6. Cuong Huu Nguyen, Egorov Alexandr A., Phan Thanh Quyet (2020) "Paris polyphylla Sm. – A valuable medicinal plant of Vietnam". Forests of Russia: politics, industry, science, education. Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University. June 16-18, 2020: 210–212. (corresponding author)
 7. Phan Thanh Quyet, A V Lyubimoff, Bui Dinh Duc, Phan Van Dung, Tran Trung Thanh, Nguyen Huu Cuong, Tran Hau Thin (2020) "Assessment of anthropogenic pollution of green plants in St. Petersburg". Forests of Russia: politics, industry, science, education. Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University. June 16-18, 2020: 156–158. (co-author)
 8. Нгуен Хыу Кыонг, Егоров А.А. (2021) "Лекарственные растения лесов в горных районах заповедника Нам Донг (район Куан Хоа, провинция Тхань Хоа, север Вьетнама)". Сборник материалов международной конференции по естественным и гуманитарным наукам, Санкт-Петербург, 2021. C. 255–256 (корреспондент)

 7. Thành tích

 1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu khoa học (2006).
 2. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong 8 năm (Từ 2008 đến 2016).
 3. Đạt danh hiệu Công đoàn viên Suất sắc năm (2014-2015)
 4. Giấy khen "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" của Đảng Ủy Ngoài Nước tại Liên Bang Nga trong 02 năm liên tiếp (2019- 2020), (2020-2021).

 


Chia sẻ