Mối liên hệ giữa độ xốp với độ chặt của tầng đất mặt tại rừng Keo lá tràm, Khu nghiên cứu thực nghiệm, Trường Đại học Lâm nghiệp

13 tháng 11, 2014
Độ xốp của đất là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất có ảnh hưởng sâu sắc đến các quá trình thuỷ văn, có ý nghĩa lớn đối với cây trồng cũng như công tác bảo vệ đất, chống xói mòn. Tuy nhiên việc...

 


Chia sẻ