NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN CHÍ THÀNH SINH HOẠT HỌC THUẬT VỚI CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG, ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ BẢO TỒN LOÀI TRĨ SAO - Rheinardia ocellata (Elliot,1871) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG, TỈNH GIA LAI.

1 tháng 10, 2023

Sáng ngày 28/9/2023, Bộ môn Động vật rừng đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Thành với chủ đề: "Nghiên cứu tình trạng, đặc điểm sinh thái và bảo tồn loài Trĩ sao - Rheinardia ocellata (Elliot,1871) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai". Địa điểm sinh hoạt học thuật tại Phòng họp Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường (Phòng 411 nhà A2, trường Đại học Lâm nghiệp). Thành phần tham dự là các thành viên trong Bộ môn Động vật rừng và kiêm nhiệm, bao gồm:

  1. GS.TS. Vũ Tiến Thịnh – Giáo viên hướng dẫn; Trưởng Bộ môn Động vật rừng, Chủ nhiệm Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường (Chủ trì)
  2. PGS.TS. Lưu Quang Vinh – Giảng viên Bộ môn Động vật rừng;
  3. TS. Nguyễn Hải Hà – Giảng viên Bộ môn Động vật rừng;
  4. TS. Nguyễn Đắc Mạnh – Giám đốc Trung tâm ĐDSH và QLR bền vững;
  5. Ths. Giang Trọng Toàn – Giảng viên Bộ môn Động vật rừng (Thư ký);
  6. Nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Thành – Người trình bày kết quả nghiên cứu;
  7. Các thành viên khác quan tâm.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật

Trong buổi sinh hoạt học thuật, NCS. Nguyễn Chí Thành đã trình bày đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian 25 phút. Các nội dung cơ bản của đề tài như Đánh giá tổng quan về loài Trĩ sao (bao gồm các nghiên cứu được thực hiện trong và ngoài nước); Xác định được tình trạng quần thể loài Trĩ sao tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; Các mối đe dọa và Giải pháp bảo tồn loài. Các phương pháp nghiên cứu áp dụng chủ yếu bằng bẫy ảnh và sử dụng máy ghi âm kết hợp với điều tra tuyến, phỏng vấn.

NCS Nguyễn Chí Thành trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu đã có nhiều đóng góp mới: Đánh giá hiệu quả giữa phương pháp sử dụng bẫy ảnh và máy ghi âm; Xây dựng bản đồ phân bố và xác định tình trạng quần thể Trĩ sao tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Trong buổi sinh hoạt học thuật, các thành viên trong Bộ môn Động vật rừng đã có những đóng góp quý báu về chuyên môn cho nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Thành với một số thông tin chính như sau:

- Cập nhật hơn Tổng quan về loài Trĩ sao;

- Sắp xếp lại các ý trình bày trong bản Luận án để tránh trùng lặp;

- Bổ sung thêm nguồn tài liệu trích dẫn;

- Bổ sung thêm dữ liệu cho một số nội dung về phỏng vấn, đánh giá mối đe dọa, thông tin tuyến…

- Bổ sung thêm bản đồ đặt bẫy ảnh;

- Các giải pháp đề xuất cần bám sát hơn theo các nội dung thực hiện.

Các đại biểu tham dự và góp ý cho chủ đề nghiên cứu

Nghiên cứu của Nguyễn Chí Thành được đánh giá cao với những đóng góp thiết thực, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao công tác bảo tồn loài Trĩ sao ở Việt Nam nói chung và Khu Bảo tồn Kon Chư Răng nói riêng.

Buổi Sinh hoạt học thuật diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều góp ý của các thành viên Bộ môn Động vật rừng. Nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Thành tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa để hoàn thiện Luận án.

Người đưa tin: Giang Trọng Toàn


Chia sẻ

Tin nổi bật