Cơ cấu tổ chức 23 tháng 10, 2019

Theo quyết định số 551/TCLĐ, ngày 24/08/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Khoa Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng được thành lập.

Đọc tiếp