Lịch sử và thành tích 27 tháng 9, 2014

Năm 1995 dự án “Củng cố và phát triển trường Đại học Lâm nghiệp đến năm 2000” được Bộ Lâm nghiệp phê duyệt với nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng, trong đó đào tạo đa ngành, đa hệ theo hướng chuyên môn sâu đã được xác định. Ngày 18/08/1995 Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp đã ký quyết định số 535/TCLĐ về việc cho phép Trường Đại học Lâm nghiệp đào tạo 5 ngành mới là: Lâm học, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Chế biến lâm sản, Công nghiệp phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh lâm nghiệp. Đây là quyết định quan trọng dẫn tới sự ra đời của khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường hiện nay.

Đọc tiếp