BỘ MÔN HÓA HỌC

19 tháng 8, 2020

1. Năm thành lập: 1964

2. Chức năng, nhiệm vụ

     - Giảng dạy và NCKH các lĩnh vực về hóa học, khoa học môi trường, công nghệ vật liệu, cho các hệ: Cao học, Đại học và Phổ thông trung học. Các học phần giảng dạy: Hóa học đại cương, Hóa học phân tích, Hóa học các hợp chất cao phân tử, Hóa học môi trường, Phân tích môi trường; Công nghệ vật liệu.

     - Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của bộ môn gồm: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới ứng dụng xử lý môi trường; Nghiên cứu phương pháp tổng hợp các hợp chất hữu cơ; Nghiên cứu phương pháp xử lý và phân tích môi trường; Chiết tách và phân tích cấu trúc các hợp chất thiên nhiên;Nghiên cứu biến tính polymer ứng dụng trong sản xuất đồ gỗ.

3. Các thành tích đã đạt được

     - Tập thể Lao động tiên tiến các năm học: 2007-2020.

     - Tập thể Lao động xuất sắc các năm học: 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2012-2013, 2017–2018, 2018-2019.

4. Nhân sự của Bộ môn, Trung tâm

STT

THÔNG TIN

I

CÁN BỘ VIÊN CHỨC HIỆN ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

1

- Họ và tên: TS. Vũ Huy Định

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn

- Ngày tháng năm sinh: 18/09/1978

- Ngạch công chức: Giảng viên chính

- Địa chỉ: Bộ môn Hóa học, trường Đại học Lâm nghiệp

- Điện thoại: 0985910858

- Email: vuhuydinh@vnuf.edu.vn; vuhuydinh@gmail.com

- Môn giảng dạy: Hóa học

     + Đại học: Hóa học đại cương, Hóa học phân tích, Hóa học môi trường.

     + Cao học: Hóa học môi trường.

     + Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học và Cao học ngành Khoa học môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới ứng dụng xử lý môi trường; Nghiên cứu phương pháp tổng hợp các hợp chất hữu cơ; Nghiên cứu phương pháp xử lý và phân tích môi trường; Chiết tách và phân tích cấu trúc các hợp chất thiên nhiên;Nghiên cứu biến tính polymer ứng dụng trong sản xuất đồ gỗ.

- Công trình khoa học đã công bố:

     + Luận án tiến sĩ:Access to enantiopure nitrogen heterocycles by cyclization of amino-ynones. France-2014.

     + Bài báo khoa học:

1. Vu, H.-D.; Bouvry, C.; Renault, R.; Bondon, A.; Lambert, F.; Roisnel, T.; Uriac, P., Reactivity of 5-alkynyl-3,4-dihydro-2H-pyrroles with Au(III): Route to vinylgold(III) complexes, aurocycles by cyclisation of these complexes and ML complexes.   Journal of Organometallic Chemistry, Vol.2019, 897, 228-235.

2. Vu, H.D, Dang, T.T.;Dang, T.A., Nghiên cứu sử dụng đá ong biến tính trong quá trình Fenton dị thể để xử lý chất nhuộm màu. Science & Technology Development Journal - Science of The Earth & Environment, 2019,3(2), 56-65.

3. Vu, H. D.;  Nguyen, T. H. T.;  Tran, T. T. T.; Dang, T. A., Decolorization of organic dye (reactive yellow 160) base on natural materials: clay, kaolin and laterite,  Forestry science and Technology Journal   2018,2018 (4), 58-65.

4. Vu, H.D, Dang T.T.H.; Nguyen,V.H,; Pham H.N., Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La, Journal of Forest Science and Technology2019, 4, 90-98.

5Vu, H.-D.;  Renault, J.;  Roisnel, T.;  Gouault, N.; Uriac, P., Synthesis of 3-substituted indolizidines from amino-ynones derivatives. Tetrahedron Letters 2016,57 (27), 3036-3038.

6. Vu, H.-D.;  Renault, J.;  Roisnel, T.;  Robert, C.;  Jéhan, P.;  Gouault, N.; Uriac, P., Reactivity of N-Boc-Protected Amino-Ynones in the Presence of Zinc Chloride: Formation of Acetylenic Cyclic Imines and Their Palladium Complexes. European Journal of Organic Chemistry 2015,2015 (22), 4968-4975.

7. Vu, H.-D.;  Renault, J.;  Roisnel, T.;  Gouault, N.; Uriac, P., Methanesulfonic acid mediated cyclization and meyer-schuster rearrangement of γ-amino-ynones: Access to enantiopure pyrrolidine exocyclic vinylogous amides. European Journal of Organic Chemistry 2014,2014 (21), 4506-4514.

8. Vu, H.-D.;  Renault, J.;  Toupet, L.;  Uriac, P.; Gouault, N., From aspartic acid to dihydropyridone-2-carboxylates: Access to enantiopure 6-substituted 4-oxo- and 4-hydroxypipecolic acid derivatives. European Journal of Organic Chemistry 2013,2013 (29), 6677-6686.

2

- Họ và tên: ThS. Trần Thị Thanh Thuỷ

- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1078

- Ngạch công chức: Giảng viên chính

- Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- Điện thoại: 0982 723 402

- Email: tranthuyvfu@gmail.com; thuyttt@vnuf.edu.vn

- Môn giảng dạy: Hóa học

     + Đại học: Hoá học đại cương, Hoá học phân tích; Hoá học các hợp chất cao phân tử.

     + Hướng dẫn tốt nghiệp: ngành Khoa học môi trường; ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng nghiên cứu: Hoá học môi trường; Hoá học phân tích.

- Công trình khoa học đã công bố:

     + Luận văn Thạc sỹ: Kiểm tra khả năng sử dụng các phương trình kinh nghiệm đánh giá hệ số hoạt độ ion 2005.

     + Bài báo khoa học:

  1. Trần Thị Thanh Thuỷ, Đặng Thị Thuý Hạt, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion đến việc xác định hàm lượng Photphat trong nước tự nhiên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 20/10, 2017.
  2. Đặng Thị Thúy Hạt, Trần Thị Thanh Thủy, Đặng Thế Anh, Đỗ Quang Trung, Investigation of the adsorption of phosphate in groundwater on modified lateriteoreby cerium, Journal of Forestry Science and Technology, số 2, 2018.
  3. Vũ Huy Định, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Thị Thanh Thuỷ, Đặng Thế Anh, Nghiên cứu biến tính một số vật liệu tự nhiên sử dụng cho quá trình fenton dị thể, phân hủy phẩm màu hữu cơ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2018.

     + Sách:

1. Đinh Quốc Cường, Lê Khánh Toàn, Trần Thị Thanh Thuỷ, Giáo trình Hoá học phân tích, Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2016.

2. Trần Thị Thanh Thuỷ, Vũ Huy Định, Bài giảng Hoá học các hợp chất cao phân tử, ĐH Lâm nghiệp 2019.

- Thành tích: Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm: 2013 - 2014; 2014 - 2015; 2017 - 2018; 2018 - 2019; Lao động tiên tiến các năm 2015 - 2016; 2016 - 2017; Bằng khen Bộ NN&PTNT 2014; Bằng khen công đoàn ngành NN&PTNT 2014; Bằng khen chuyên đề, Công đoàn ngành NN&PTNT 2019.

3

- Họ và tên: ThS. Nguyễn Vân Hương

- Ngày tháng năm sinh: 09/05/1988

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Số 23 Tổ 7 khu Tân bình, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương mỹ, Hà nội

- Điện thoại: 0989 593 288

- Email: huongnv1@vnuf.edu.vn

- Môn giảng dạy:

     + Đại học: Hóa học đại cương, hóa phân tích, hóa môi trường.

     + Hướng dẫn tốt nghiệp: Ngành Khoa học môi trường; Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng nghiên cứu: Đánh giá môi trường, Xử lý ô nhiễm môi trường, Chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm.

- Công trình khoa học đã công bố:

     + Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm.

     + Bài báo khoa học:

1. Nguyễn Vân Hương, Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm. Tạp chí KHCN Lâm Nghiệp. Số: 01/2017 (Vol 06). Trang: 56-60. Năm 2017.

2. Vũ Huy Định, Đặng Thị Thúy Hạt, Nguyễn Vân Hương, Phạm Hải Nam, Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số: 4/2019.  Trang: 90-98. Năm 2019.

3. Trần Thị Phương, Nguyễn Vân Hương, et. al, Preparation and visible-light photocatalytic properties of BiFeO3 by co-precipitation method. Journal of Forestry Science and Technology (ISSN 2615-9368), No 8 (2019), 127-133, 2019.

- Thành tích: Lao động tiên tiến các năm 2012 - nay.

4

- Họ và tên: ThS. Trần Thị Phương

- Ngày tháng năm sinh: 26/9/1992

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: SN 50, tổ 6, khu Tân Bình, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- Điện thoại: 0973 261 926

- Email: phuongtt4@vnuf.edu.vn; phuongzz.269@gmail.com

- Môn giảng dạy:

     + Đại học: Hóa học Đại cương, Hóa học Phân tích.

     + Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

     + Hóa học THPT: 10, 11, 12.

- Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới xử lý ô nhiễm môi trường; Nghiên cứu biến tính phế phẩm nông nghiệp thành vật liệu có khả năng xử lý ô nhiễm; Nghiên cứu các phương pháp xử lý và phân tích môi trường.

- Công trình khoa học đã công bố:

     + Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu tổng hợp, và đặc trưng cấu trúc vật liệu nano BiNbO4 để xử lý một số chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước - 2017.

     + Bài báo khoa học:

1. Nguyễn Thị Hà Chi, Trần Thị Phương và các cộng sự, Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến sự hình thành pha và nghiên cứu phân hủy xanh metylen của vật liệu nano BiNbO4. Tạp chí Hóa học, số 55(3e12), 312-316, 2017. 

2. Trần Thị Phương, et. al, Preparation and visible-light photocatalytic properties of BiFeO3 by co-precipitation method. Journal of Forestry Science and Technology (ISSN 2615-9368), No 8 (2019), 127-133, 2019.

- Thành tích: Lao động tiên tiến các năm 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019.

5

- Họ và tên: Đặng Thị Thúy Hạt

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh: 10/09/1991

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Tổ 5 – Khu Tân Xuân – tt Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

- Điện thoại: 0986.068.065

- Email: hatdtt@vnuf.edu.vn

- Môn giảng dạy:

     + Đại học: Hóa học Đại Cương, Hóa học Phân tích.

     + Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

- Hướng nghiên cứu: Đánh giá môi trường, Xử lý ô nhiễm môi trường, Chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm.

- Công trình khoa học đã công bố:

     + Luận văn Thạc sỹ: Khảo sát khả năng hấp phụ của ion photphat trong nước ngầm trên laterit biến tính bằng nguyên tố đất hiếm.

     + Luận án Tiến sỹ.

     + Bài báo khoa học:

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion đến việc xác định hàm lượng Photphat trong nước tự nhiên. Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy, Đặng Thị Thúy Hạt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số: 20/10/2017 Trang: 101-108. Năm 2017.

2. Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La. Tác giả: Vũ Huy Định, Đặng Thị Thúy Hạt + 2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số: 4/2019.  Trang: 90-98. Năm 2019.

3. Investigation of the adsortion of phosphate in groundwater on modified laterite ore by cerium. Authors: Dang Thi Thuy Hat +3. Journal of Forestry Science and Technology (ISSN 1859-3828). No: 2. Pages: 104-111. Year: 2018.

4. Preparation and visible-light photocatalytic properties of bifeo3 by co-precipitation method. Authors: Tran Thi Phuong +4. Journal of Forestry Science and Technology (ISSN 2615-9368). No: 8. Pages: 127-133. Year: 2019.

- Thành tích: Lao động tiên tiến các năm 2016 - 2017, 2016 - 2018, 2018 - 2019.

6

- Họ và tên: Lê Khánh Toàn

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường THPT Lâm nghiệp

- Ngày tháng năm sinh: 05/06/1982

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Số 5/3 phố Thanh Vỵ, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

- Điện thoại: 0362.469.888

- Email: toanlk@vnuf.edu.vn

- Môn giảng dạy:

     + Đại học: Hóa học đại cương, Hóa học phân tích, Hóa học môi trường.

     + Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

- Hướng nghiên cứu: Đánh giá môi trường, Xử lý ô nhiễm môi trường, Chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm.

- Công trình khoa học đã công bố:

     + Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu chế tạo và tính chất huỳnh quang của vật liệu SiO2 pha tạp Eu3+ trên nền silicagen.

     + Đề tài khoa học:

1. Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của vật liệu từ spinel ứng dụng để xử lý nước thải. Để tài cấp Trường năm 2011.

2. Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ một số loại khoáng tự nhiên dùng để xử lý nước nhiễm bẩn. Để tài cấp Cơ sở năm 2012.

     + Bài báo khoa học:

1. Nghiên cứu chế tạo và tính chất huỳnh quang của vật liệu SiO2 pha tạp Eu3+.Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, Số1, trang 119-124, năm 2010.

2. Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của vật liệu từ CoFe2O4 trên chất mang than hoạt tính. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, Số3, trang 44-47, năm 2012.

     + Sách: Giáo trình Hóa phân tích, Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2015.

- Thành tích: Giảng viên giỏi các năm học 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014; Lao động tiên tiến các năm học 2014 - 2015, 2015 -2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018; Chiến sỹ Thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019.

7

- Họ và tên: Đặng Thế Anh

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh: 03/12/1992

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

- Điện thoại: 0355.627.273

- Email: anhdt@vnuf.edu.vn

- Môn giảng dạy:

     + Đại học: Hóa học Đại Cương.

     + Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

- Hướng nghiên cứu: Xử lý ô nhiễm môi trường, Chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm, vật liệu nano sắt.

- Công trình khoa học đã công bố:

     + Luận văn Thạc sỹ: Loại bỏ phẩm màu hữu cơ bằng vật liệu thải biến tính.

     + Bài báo khoa học:

1. Xác định cấu trúc không gian của phức chất CIS-[PtCl2(PIPERIDIN)(O-ANIZIDIN)] và CIS-[PtCl2(PIPERIDIN)(ANETOL)] bằng phổ noesy và phương pháp phiếm hàm mật độ. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chi(*), Đặng Thế Anh +3. Tạp chí hóa học, T.51(6ABC), 799 – 803. Năm 2013.

2. Loại bỏ màu thuốc nhuộm reactive yellow 160 bằng kỹ thuật fenton dị thể sử dụng bùn đỏ biến tính. Tác giả: Đặng Thế Anh +3. Tạp chí Hóa học56(1), 104-110. Năm 2018.

3. Nghiên cứu sử dụng đá ong biến tính trong quá trình Fenton dị thể để xử lý chất nhuộm màu. Tác giả: Vũ Huy Định, Đặng Thị Thơm, Đặng Thế Anh. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Trái đất và Môi trường, 3(2): 56-65. Năm 2019.

4. Nghiên cứu biến tính một số vật liệu tự nhiên sử dụng cho quá trình fenton dị thể, phân hủy phẩm màu hữu cơ. Tác giả: Vũ Huy Định, Đặng Thế Anh +2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 4 - 2018 Trang: 58 – 65.

     + Sách:

- Thành tích: Lao động tiên tiến các năm 2016 - 2017, 2016 - 2018, 2018 - 2019.

II

CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN HOÁ HỌC

1

- Họ và tên: GVC. TS. Đinh Quốc Cường

- Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa QLTNR&MT (2006 - 2014), Chủ nhiệm Bộ môn(2002 - 2014)

- Ngày tháng năm sinh: 29/06/1954

- Thời gian công tác tại bộ môn: 1977 - 2014

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: 46, tổ 6, Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội và Số nhà 17, Ngõ 4, Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 0912.728.094

- Email: cuong.dinhquoc@gmail.com

- Môn giảng dạy: Hóa lý, Hóa phân tích, Hóa môi trường, Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ.

2

- Họ và tên: CN. Nguyễn Kim Cai

- Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn (2008-2014)

- Ngày tháng năm sinh: 14/06/1954

- Thời gian công tác tại bộ môn: 1979 - 2014

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- Điện thoại: 0389.492.022

- Email: nguyenkimcai@yahoo.com

- Môn giảng dạy: Hóa học đại cương, hóa học hữu cơ.

3

- Họ và tên: KS. Nguyễn Thị Bình

- Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn (1982 - 2002)

- Ngày tháng năm sinh: 1947

- Thời gian công tác tại bộ môn: 1977 - 2002

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- Điện thoại: 0399343538

- Môn giảng dạy: Hóa học hữu cơ.

4

- Họ và tên: CN. Vũ Thị Phòng

- Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn (2002 - 2007)

- Ngày tháng năm sinh: 1950

- Thời gian công tác tại bộ môn: 1977 - 2007

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Điệnthoại: 0934 490 002; 0243 384 0573

- Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- Môn giảng dạy: Hóa học Đại cương, Hóa vô cơ.

5

- Họ và tên: CN. Nguyễn Thị Tú Anh

- Năm sinh: 1957

- Thời gian công tác tại bộ môn: 1982 - 2012

- Ngạch công chức: Kỹ sư

- Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- Điện thoại: 0978 871 562

- Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thực hành Hóa học môi trường, Hóa học đại cương, Hóa học phân tích.

 

6

- Họ và tên: ThS. Lê Thị Thu Hường

- Ngày tháng năm sinh: 1976

- Thời gian công tác tại bộ môn: 2001 - 2010 

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- Điện thoại: 0986 608 419

- Email: huonghoa241176@yahoo.com

- Môn giảng dạy: Hóa học phân tích, Hóa học đại cương.

7

- Họ và tên: ThS. Đặng Thị Minh Huệ

- Ngày tháng năm sinh: 1978

- Thời gian công tác tại bộ môn: 2001 - 2008

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

- Điện thoại: 0982 568 655/ 0913 648 799

- Môn giảng dạy: Hóa môi trường.

- Công việc hiện nay: Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

8

- Họ và tên: ThS. Trần Phúc Đạt

- Ngày tháng năm sinh: 1991

- Thời gian công tác tại bộ môn: 2014 - 2017

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

- Điện thoại: 0902.145.835

- Email: phucdat.tran@gmail.com

- Môn giảng dạy: Hóa học đại cương.

9

- Họ và tên: ThS. Đặng Thị Hường

- Ngày tháng năm sinh: 17/08/1987

- Thời gian công tác tại bộ môn: 2014 - 2015

- Ngạch công chức: Giảng viên

- Địa chỉ: Thanh tra sở LĐTBH, số 75 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 0374 549 187

III

DANH SÁCH THẦY CÔ CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN TRƯỚC NĂM 1984

1

   Thầy Phạm Văn Sách

2

   Cô Nguyễn Thị Thành

3

   Thầy Dương Hàm Tân

4

   Thầy Tăng Thái Mai

5

   Thầy Hoàng Văn Trần

6

   Thầy Nguyễn Trung Kiên

7

   Cô Nguyễn Thị Thu Huyền

8

   Cô Trần Thị Lan

9

   Cô Hoàng Thị Minh

10

   Cô Đinh Vân Anh

11

   Cô Trịnh Tuyết Mai

12

   Thầy Phạm Văn Toản

13

   Thầy Đoàn Nhật Yên

14

   Thầy Nguyễn Mộng Lân

15

   Thầy Hà Quang Khải

16

   Cô Phạm Thị Thúy Hòa

17

   Cô Nguyễn Thị Hải

18

   Cô Lê Thị Ngọc

4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẬP THỂ BỘ MÔN

Các thế hệ thầy cô Bộ môn Hoá học (2015)

Các thế hệ thầy cô Bộ môn Hoá học (2019)

Bộ môn Hoá học (2019)

5. CÁC TƯ LIỆU HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NCKH

Tuần lễ NCKH Sinh viên 2018-2019

Phân tích trong phòng thí nghiệm

Một số công bố khoa học


Chia sẻ

Tin nổi bật