Cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Việt Nam

13 tháng 11, 2014
Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học cũng như đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn. Dữ liệu đa dạng sinh học được xây dựng và lưu trữ tại...

 


Chia sẻ