Thông tin các ngành đào tạo bậc Đại học của Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường

2 tháng 6, 2015

1. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (KIỂM LÂM)

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên rừng (Forestry Recources and Environment Management – FREM) được đào tạo chuyên về lĩnh vực quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường. Kỹ sư có kỹ năng kiến thức về xây dựng, tổ chức thực hiện phương án quản lý tài nguyên rừng, quản lý lưu vực, quản lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thực thi luật pháp, chính sách trong lĩnh vực bảo vệ rừng.

Vị trí việc làm: Các quan Kiểm lâm, các vườn quốc gia, các khu bảo tồn, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng...

 Mã ngành: D620211                         Khối thi: A,A1,B

2. NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Cử nhân ngành Khoa học môi trường (Environmental sciences) được trang bị các kỹ năng điều tra khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường; các kiến thức công nghệ môi trường (công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn, nước và nước thải đô thị và khu công nghiệp, chất thải nguy hại); Kỹ năng quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, đánh giá tác động môi trường, quản lý các dự án môi trường.

Vị trí việc làm: Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường, lực lượng cảnh sát môi trường, các cơ quan đào tạo, nghiên cứu về môi trường.

Mã ngành: D440301              Khối thi: A,A1,B     

3. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (chương trình chuẩn)

Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Management) trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học về khoa học tự nghiên, khoa học về quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khoáng sản, tài nguyên thực vật, động vật...).

Vị trí việc làm: Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, các cơ quan đào tạo, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường.

 Mã ngành: D850101                         Khối thi: A,A1,B,D1                         

4. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (chương trình tiên tiến)

Chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Management) được đào tạo với sự tham gia toàn diện của trường Đại học tổng hợp Colorado - Hoa Kỳ, mỗi khóa học kéo dài 4,5 năm, học bằng tiếng Anh.

Ngành học này tập trung vào việc trang bị cho sinh viên: các kiến thức cơ bản về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội; khoa học quản lý tài nguyên thiên nhiên; các kiến thức và kỹ năng về quản lý, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt ngành học này trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công tác của mình.

Vị trí làm việc: Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, các cơ quan đào tạo, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường trong nước và quốc tế.

Mã ngành: D850101                          Khối thi: A,A1,B,D1 


Chia sẻ