Ths. Đặng Thị Thuý Hạt

17 tháng 8, 2020
Giảng viên; Số điện thoại: 0986 068 065; Email: hatdtt@vnuf.edu.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: ĐẶNG THỊ THÚY HẠT             Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1991

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Hóa học, Khoa QLTNR&MT

Số điện thoại: 0986 068 065

 Email: hatdtt@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2013, Cử nhân, Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2017, Thạc sỹ, Hóa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 12/2014 - 11/2015: Tập sự Giảng viên, Trường Đại học Lâm nghiệp
  • Từ 12/2015 đến nay: Giảng viên, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học

Hóa học đại cương, Hóa học phân tích

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Đánh giá môi trường, Xử lý ô nhiễm môi trường, Chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA: Không

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

      1. Trần Thị Thanh Thủy, Đặng Thị Thúy Hạt, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion đến việc xác định hàm lượng Photphat trong nước tự nhiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số: 20/10/2017, 101-108, 2017.

      2. Vũ Huy Định, Đặng Thị Thúy Hạt và các cộng sự, Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số: 4/2019, 90-98, 2019.

      3. Dang Thi Thuy Hat et. al, Investigation of the adsortion of phosphate in groundwater on modified laterite ore by cerium, Journal of Forestry Science and Technology (ISSN 1859-3828). No: 2 (2018), 104-111, 2018

      4. Tran Thị Phuong, Dang Thi Thuy Hat et. al, Preparation and visible-light photocatalytic properties of BiFeO3 by co-precipitation method. Journal of Forestry Science and Technology (ISSN 2615-9368), No 8 (2019), 127-133, 2019.


Chia sẻ