Ths. Nguyễn Vân Hương

17 tháng 8, 2020
Giảng viên; Số điện thoại: 0989.593.288; Email: Huongnv1@vnuf.edu.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:NGUYỄN VÂN HƯƠNG       Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1988

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác Bộ môn Hóa học – Khoa QLTNR & MT – Đại học Lâm Nghiệp

Số điện thoại: 0989.593.288

Email: Huongnv1@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2010, Cử nhân, Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2016, Thạc sỹ, Hóa học môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 11/2011 – 11/2012 : Giảng dạy tại Ban PTDTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp
  • Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Hóa học, Khoa QLTNR & MT, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học

Hóa học đại cương, Hóa học phân tích

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Đánh giá môi trường, Xử lý ô nhiễm môi trường, Chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì: Không

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

  • Cấp cơ sở

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano  BiFeO3 quang xúc tác xử lý chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 2018-2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1.  Nguyễn Vân Hương, Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm, Tạp chí KHCN Lâm Nghiệp, Số 01, Trang: 56-60, 2017.

            2. Vũ Huy Định, Nguyễn Vân Hương và các cộng sự, Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 4, Trang: 90-98,  2019.

            3. Trần Thị Phương, Nguyễn Vân Hương, et. al, Preparation and visible-light photocatalytic properties of BiFeO3 by co-precipitation method. Journal of Forestry Science and Technology (ISSN 2615-9368), No 8 (2019), 127-133, 2019  

B. Quốc tế: Không


Chia sẻ