TS. Vương Duy Hưng

17 tháng 8, 2020
Giảng viên; Trưởng Bộ môn Thực vật rừng; Số điện thoại: 0813 803 972; Email: duyhungfuv@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:  Vương Duy Hưng                                                Giới tính: Nam

Năm sinh: 1978

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Thực vật rừng

Học vị: Tiến sỹ

Ngoại Ngữ: Hán ngữ, Anh ngữ

Đơn vị công tác: Bộ môn Thực vật rừng, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 081 380 3972

Email: duyhungfuv@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 •  2000, Kỹ sư, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2009, Thạc sỹ, Thực vật học, Học viện Lâm nghiệp Tây Nam, Trung Quốc
 •  2014, Tiến sỹ, Thực vật học, Vườn thực vật Hoa Nam - Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 •  2000 - 2005: Giảng viên, tại Bộ môn thực vật rừng, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2005 - 2009: Học viên, học Hán ngữ và Thạc sỹ chuyên ngành Thực vật học, tại Học viện Lâm nghiệp Tây Nam, Trung Quốc
 •  2009 - 2011: Giảng viên, tại Bộ môn thực vật rừng, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2011 - 2014: Nghiên cứu sinh, học Tiến sỹ chuyên ngành Thực vật học, tại Vườn thực vật Hoa Nam - Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc
 •  2014 - 2016: Giảng viên, tại Bộ môn thực vật rừng, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2016 - nay: Giảng viên, giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 •  Đại học

Thực vật rừng, Điều tra giám sát tài nguyên rừng, Quản lý khu bảo tồn vườn quốc gia.

 •  Sau Đại học

Quản lý tài nguyên thực vật rừng

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Tiếng Anh tại Philippines

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Phân loại thực vật

Quản lý tài nguyên thực vật rừng

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu bảo tồn loài Trúc vuông ở Việt Nam, Đề tài cấp Cơ sở (ĐHLN), 2016.

2. Xây dựng bộ tiêu bản thực vật thu thập tại đảo Cát Bà – Hải Phòng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường Đại học Lâm nghiệp, Đề tài cấp Cơ sở (ĐHLN), 2016.

3. Điều tra phân bố đặc tính sinh thái các loài cây Hạt trần làm cơ sở lập kế hoạch bảo tồn tại Khu BTTN Pù Hoạt, Đề tài cấp KBT (Pù Hoạt), 2016.

4. Nghiên cứu thành phần và cách bố trí cây trồng trong vườn sưu tập côn trùng tại Trường Đại học lâm nghiệp, Đề tài cấp Cơ sở (ĐHLN), 2017.

5. Xây dựng bộ tiêu bản thực vật thuộc họ Đậu (Fabaceae), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae), họ Re (Lauraceae), họ Dâu tằm (Moraceae) tại rừng thực nghiệm Núi Luốt, trường Đại học Lâm nghiệp, Đề tài cấp Cơ sở (ĐHLN), 2017.

6. Đánh giá hiện trạng rừng tại Núi Luốt – Trường Đại học Lâm nghiệp phục vụ xây dựng Vườn thực vật quốc gia Việt Nam, Đề tài cấp Cơ sở (ĐHLN), 2017.

7. Nghiên cứu phân bố, đặc tính sinh thái các loài thực vật thuộc bộ Ngọc Lan làm cơ sở lập kế hoạch bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Đề tài cấp KBT (Pù Hoạt), 2017.

8. Điều tra nghiên cứu Thảm thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Đề tài cấp KBT (Pù Hoạt), 2018.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Vương Duy Hưng, Nguyễn Danh Hùng, Lê Phùng Diệu, Đa dạng thực vật Hạt trần tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (ISSN 1859-3828), Số 6-2018, Trang 100 – 110, 2018.

2. Vuong Duy Hung, Hoang Tien Quyen, Spiradiclis spathulata (Rubiaceae), a newly recorded species from Vietnam, Journal of Forestry science and technology (ISSN 2615-9368), No 5-2018, Pages 98 – 103, 2018.

B. Quốc tế

1. Vuong Duy Hung, Studies on Fokienia hodginsii Community in Vietnam Hoanglien National Park, Journal of Anhui Agricultural sciences (ISSN 0517-6611), No 9-2009, Pages 4024 - 4028, 4031, 2009.

2. Vuong Duy Hung, Xia Nian He, Castanopsis gamblei (Fagaceae), A Newly Recorded Species from Vietnam, Journal of Tropical and Subtropical Botany (ISSN 1005-3395), No 2-2014, Pages 138 – 142, 2014.

3. Duy Hung Vuong, Xia Nian He, Two new species in Castanopsis (Fagaceae) from Vietnam and their leaf cuticular features, Phytotaxa (SCIE), No 186 (1), Pages 029–041, 2014.

4. Vuong Duy Hung, Xia Nian He, Tong Y Hua, Notes on identity of Castanopsis megaphylla Hu (Fagaceae), and its new record for the flora of Vietnam, Thai Journal of Botany (ISSN 1906-7038), No 11 (1), Pages 15 – 24, 2019.


Chia sẻ